Page 15 - CZ_UNESCO_Zatec_MP_2020_A4
P. 15

RESUMÉ

     Nominovaný statek Žatec a krajina žateckého chmele představuje dědictví, jehož poznání, ochrana a uchování obohatí
     významnou část světového společenství. Krajina s kontinuálním pěstováním rostliny, která je základem vaření piva
     v řadě regionů světa, a se specifickými objekty vážícími se na zpracování chmele, je unikátní.

     Management Plan je  proto vypracován jako souhrnný materiál pro obě tematicky úzce související komponenty
     sériového statku. Komponentu 01 tvoří Žatecká chmelařská krajina a komponentu 02 historické centrum města
     Žatec. Jako neoddělitelná součást nominační dokumentace pro zápis statku na Seznam světového dědictví shrnuje
     tento dokument základní atributy statku Žatec a krajina žateckého chmele, které definují jeho výjimečnou světovou
     hodnotu. Management Plan popisuje faktory, které by tuto hodnotu mohly v budoucnu ohrozit, a navrhuje konkrétní
     opatření, jež jsou nutná k vyloučení rizik a zajištění uchování a udržitelného rozvoje statku do budoucnosti.

     Management Plan nejprve představuje znění výjimečné světové hodnoty statku, pro jejíž uchování a  rozvíjení
     je primárně určen. Popisuje stav nominovaného statku v roce 2020, kdy je dokončována nominační dokumentace.
     je složen ze dvou částí – analytické a návrhové. Analytická část se stane referenčním textem pro budoucí sledování
     stavu statku a úspěšnosti realizace navržených opatření. Analytická část je plně kompatibilní s hlavní částí nominační
     dokumentace, takže věcné skutečnosti, jako popis a historie statku zde nejsou opakovány v úplném detailu. Důležité
     části, které popisují aktuální fyzický stav statku a rizikové faktory, jsou však klíčovou informací pro návrhová opatření,
     takže je zde text uveden ve stejném detailu jako v hlavní části v nominační dokumentace.

     Za každou analýzou se nachází tabulka s hlavními vysledovanými doporučeními, která jsou v návrhové části podrobněji
     rozpracována.

     Souhrn silných a slabých stránek vysledovaných v rámci přípravy nominace, stejně jako výčet příležitostí, ale i deficitů
     a případných hrozeb, shrnuje SWOT analýza, která je nezbytným východiskem pro návrhovou část.

     Návrhová část se zabývá dílčími kroky vedoucími k udržitelnému rozvoji dochovaných hodnot v obou komponentách
     a k jejich presentaci široké veřejnosti. Návrhová část je souborem cílů, opatření a plánovaných konkrétních záměrů,  15
     které vycházejí z  vysokého potenciálu stavebního, architektonického, ale i  nehmotného dědictví Žatce a  okolní
     chmelařské krajiny. Ty mohou napomoci ke zvýšení společenského povědomí o zdejší bohaté historii a vytvořit dobrý
     rámec pro představení těchto hodnot v mezinárodním měřítku.

     Nominovaný statek může dobře využít již existující základní právní a organizační rámec. Rozdělení témat jednotlivých
     opatření do tematických skupin napomůže provádění monitoringu a kontroly přijatých závazků.

     Tento Management Plan navazuje na  vybrané teze a  cíle z  předchozího koncepčního materiálu zpracovaného pro
     nominaci „Žatec – město chmele“, které zůstávají v obecné platnosti, a jsou zde doplněny o témata související s ochranou
     chmelařské krajiny. V přípravné fázi byly v rámci širší pracovní skupiny projednány hlavní okruhy, jimiž se Management
     Plan zabývá. Od počátku byly základní principy jeho tvorby konzultovány s orgány památkové péče tak, aby definované
     cíle byly realistické z hlediska chráněných hodnot i z hlediska dalšího nakládání s dochovaným kulturním dědictvím.

     Město Žatec, které bude v případě zápisu statku na Seznam světového dědictví zajišťovat pozici a zázemí pro site
     managera, si plně uvědomuje nutnou součinnost všech klíčových subjektů na národní, regionální a místní úrovni.

     Management Plan proto vznikal v součinnosti se zástupci veřejnosti i subjektů, které v roce 2020 podepsaly společné
     Memorandum o  spolupráci při přípravě nominace statku, a  které je  v  české verzi s  anglickým resumé připojeno.
     Management Plan byl v průběhu zpracování opakované konzultován s pracovní skupinou (Steering Group) a následně
     byl schválen Zastupitelstvem města Žatec, vrcholným orgánem Města Žatec a zastupitelstvem obce Zálužice.
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20