Page 4 - CZ_UNESCO_Zatec_2021_Nominace
P. 4

Úvodní slovo


       Královské Město Žatec se nachází na severozápadě České  Stekník to je chmel! Neznám mnoho sídelních míst, která
       republiky. Při pohledu na něj objevíme široké panorama  by tak pevně byla provázána s hlavní surovinou na výrobu
       chmelařských komínů, které jako symboly bohatství  piva - chmelem, jako je naše vesnice Stekník.
       města a  jeho slavné chmelařské tradice vyprávějí
       návštěvníkům o  bohaté chmelařské historii. Panorama  Toto spojení lze bez všech pochybností nazvat, jako vztah
       nám napovídá, že Žatec představuje významnou lokalitu,  intimní a pokud budeme brát zřetel na fakt, že pivo se
       kde probíhá zcela unikátní příběh kontinuálního vývoje  vyrábělo již ve starém Egyptě, tak tento vztah je prověřen
       pěstování, zpracování a světového obchodu chmelem.  staletími. Každý rok na  jaře, mám obrovskou radost
                                z toho, že si naše obec navlékne krásně smaragdově zelený
       Zpracování této významné  pivovarské suroviny prsten chmelnic, které naši ves obklopují. Naše chmelnice
       regionu podmínilo v  Žatci vznik rozsáhlého území se  jsou přirozeným vizuálním přírodním kalendářem,
       souborem zcela unikátních chmelařských staveb, který  a jejich proměny v průběhu roku neodmyslitelně dotvářejí
       svou koncentrací a  rozsahem nemá ve  světě obdoby.  místní genius loci.
       Vzácně autentický urbanistický a  architektonický celek
       v  Žatci je svědkem bouřlivého rozvoje chmelařského  Toto souznění má i svoji lidskou podobu, naši občané jsou
       oboru v  široké oblasti, která se významně zapsala  ve  valné většině jak historicky, tak i  soudobě nějakým
       do  dějin světového pivovarnictví. Název města  způsobem spojeni s  fenoménem chmelové tradice.
       Žatec je i  přívlastkem mezinárodně uznané značky  Pracují ve chmelnicích, vědí o nich skoro všechno, zažili
       chmele, žateckého poloraného červeňáku, nejlepšího  a  zažívají v  nich mnohé zcela obyčejné lidské příběhy.
       jemného aromatického chmele na  světě. Žatecký  Každá usedlost v naší vesnici nese nějaký výrazný otisk
       poloraný červeňák je standardem kvality a stál u zrodu  této jedinečné sounáležitosti s  tak zvaným zeleným
       nejúspěšnějších světových pivních značek. Ve  zdejším  zlatem.
       prostředí je dlouhodobě vědecky zkoumán a  odborně
       kultivován. Rozsah, konstrukční i  architektonická  Naše krajina nese otisky nejenom doby dnešní, ale i doby
       zajímavost a  autenticita chmelařských staveb v  Žatci,  bývalých obyvatel, doby těch, kteří přišli, aby osídlili
       jsou důvodem, proč by měl statek „Žatec a  krajina  tento kraj, doby, kdy byli nuceni se těchto nově získaných
       žateckého chmele“ doplnit široké spektrum statků, které  domovů v duchu ideologií zase vzdát a doby kdy se snad
       zahrnuje Seznam světového dědictví. Statek představuje  vše vrací a vrátí alespoň do stavu elementární normálnost.
       dědictví, jehož poznání, ochrana a uchování významně  Jsem hrdá, že zastupuji obec, která přináší svědectví
       obohatí světové společenství, neboť autentické objekty  ojedinělém fenoménu, kterým se můžeme pochlubit
       vážící se ke zpracování chmele, jsou v podobném rozsahu  celému světu.
       dochovány právě jen v  Žatci, originalita krajiny toto
       umocňuje - je nezaměnitelná.           Danuše Cilcová


       Vnímáme tento závazek naší historie, jedinečnosti staveb  starostka obce Zálužice
       chmelařského dědictví, individuálnosti krajiny, která jej
       utváří a ovlivňuje. Budeme jej rozvíjet a dokládáme, že
       chmelařské památky v  Žatci a  jeho chmelařské oblasti
       jsou pro světové kulturní a  přírodní dědictví zcela
       nezastupitelné.

       Mgr. Zdeňka Hamousová

       starostka Města Žatce


                                   Danuše Cilcová a Zdeňka Hamousová při podpisu Memoranda
                                                o spolupráci, Žatec, 2020
   1   2   3   4   5   6   7   8   9