Oddělovač

Krajinná památková zóna Žatecká chmelařská krajina

Krajinná památková zóna Žatecká chmelařská krajina - Obrázek

Plošnou památkovou ochranu tak získala jedna ze stěžejních částí nominovaného statku Žatec a krajina žateckého chmele. Městská komponenta je již několik desítek let chráněna formou městské památkové rezervace pro historické jádro města a také formou městské památkové zóny, které pokrývá území Pražského předměstí, kde se nachází dochovaný soubor chmelařských objektů souvisejících se zpracováním chmele.

Krajinné území v okolí Stekníku, Trnovan, kde se nachází chmelnice v autentických polohách a další objekty spojené se sušením chmele ihned po sklizni, tak získalo další stupeň ochrany.

Prohlášením památkové zóny jsou vytvořeny podmínky pro zachování kvalit lokality s výraznou památkovou hodnotou. Je vymezeno památkově významné území, stanoveny zásady jeho ochrany a jsou vytvořeny podmínky pro stavební a další činnosti, které budou směřovat k ochraně území a zvýšení kvality životního prostředí.

Předmětem ochrany v památkové zóně Žatecká chmelařská krajina je kulturní krajina, pro kterou je charakteristické převažující využití zemědělských ploch pro pěstování chmele a s chmelařstvím související stavby, jejímiž kulturními hodnotami jsou dochovaná krajinná struktura se všemi prvky, které ji utvářejí - prostorová skladba krajiny s vysokým podílem chmelnic, urbanistická struktura, měřítko, prostorové a hmotové řešení vesnických staveb v území, krajinné struktury a přírodní prvky (vodní toky včetně břehů s břehovými a doprovodnými dřevinnými porosty, protipovodňové valy, geologické útvary, trvalá výsadba), komunikační síť a archeologické relikty (vyschlá koryta řeky Ohře, stopy po zaniklých vodotečích, archeologické relikty zaniklých chmelnic, staveb a cest). Předmětem ochrany jsou taktéž dálkové pohledy na krajinu s typickou strukturou chmelnic a výraznými stavebními dominantami.

V kontextu území celé České republiky představuje Žatecká chmelařská krajina nejreprezentativnější ukázku dosud produkční krajiny po generace utvářené a formované činnostmi souvisejícími s pěstováním a následným zpracováním chmele.  Prohlášení památkové zóny má význam především jako opatření k uchování kulturních hodnot, zejména krajinné, historické, urbanistické a architektonické, technické a estetické a to vytvořením optimálních podmínek pro odborné konzultace případných změn v území i jeho další využívání a rozvoj.

Plné znění opatření je zde https://www.mkcr.cz/pamatkove-zony-265.html