Page 15 - CZ_UNESCO_Zatec_2021_Nominace
P. 15

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ VÝJIMEČNÉ SVĚTOVÉ      zdejší unikátní chmelařské dědictví. Komponenta 01
     HODNOTY NOMINOVANÉHO STATKU            se skládá z  venkovské chmelařské krajiny včetně
                               vesnic Stekník a  Trnovany a  z  komponenty 02
                               historické městské krajiny města Žatce (Saaz), který
     (iii) Nominovaný statek přináší jedinečné svědectví  dal své pojmenování nejznámější odrůdě místního
     o  dlouhodobé, nikdy nepřerušené tradici pěstování,  chmele. Obě komponenty nominovaného statku
     šlechtění a  zpracování chmele, která ovlivnila jeho  jsou geograficky blízké a  jsou přirozeně propojeny
     unikátní charakter, a  je vnímána jako nedílná součást  jak řekou Ohří, tak i  řadou místních historických
     identity místních obyvatel, což se projevuje v kulturních  komunikací včetně železnice, které po staletí slouží
     aktivitách s chmelem spojených i v renomé, které toto  k propojení města Žatce a jeho venkovského zázemí.
     místo má v rámci ČR i v zahraničí.         Tato úzká provázanost obou komponent je činí
                               naprosto neoddělitelnými.

                               Nominovaná krajina obsahuje jedinečné atributy, jež
     (iv) Nominovaný statek obsahuje mimořádně dochované  všechny přímo souvisí s  pěstováním a  zpracováním
     specifické konstrukce, budovy, prvky a  technologické  chmele. Postupné změny ve způsobu obhospodařování
     soubory úzce spojené s  pěstováním, zpracováním  chmelnic a  technologické pokroky při následném
     a  obchodem s  chmelem, které v  takto jedinečné  zpracování plodiny, ke kterým v  průběhu několika
     kombinaci venkovského a  městského prostředí nejsou  staletí docházelo, měly - a  dosud mají - svůj odraz
     zachovány nikde na světě.             v  její podobě. Tento vývoj ovlivnil jak vzhled
                               chmelařské krajiny, tak podobu jednotlivých staveb,
                               hospodářských usedlostí, vesnic, i samotného města
                               Žatec, kde se projevil v  jeho historickém centru
     (v) Nominovaný statek představuje vynikající příklad dále  i v navazující chmelařské průmyslové zóně Pražského
     se vyvíjející tradiční chmelařské krajiny, která autenticky  předměstí. Tato krajina se specifickými objekty vážícími
     reflektuje interakci člověka a  jeho venkovského  se na jeho produkci demonstruje úzké propojení mezi
     a  městského prostředí, jejichž funkce se vzájemně  venkovskou produkční krajinou a  jejím urbánním
     doplňují a zároveň jsou nedělitelné.        zázemím, které se v  takovém měřítku nedochovalo
                               nikde než právě jen v nominovaném statku.
                                                          15

     NÁVRH PROHLÁŠENÍ VÝJIMEČNÉ SVĚTOVÉ HODNOTY     b) Zdůvodnění kritérií
     STATKU
                               Kritérium (iii)
     a) Stručná syntéza                 Statek přináší jedinečné, nebo alespoň výjimečné
                               svědectví o kulturní tradici nebo o živé či již zaniklé
     Nominovaný statek Žatec a krajina žateckého chmele  civilizaci.
     reprezentuje významnou lokalitu, kde se odehrává  Žatec a  krajina žateckého chmele přináší vynikající
     zcela unikátní příběh kontinuálního vývoje pěstování,  svědectví o silné, po staletí dlouhé a nikdy nepřerušené
     zpracování a  světového obchodu s  „kořením piva“,  kulturní tradici pěstování a zpracování chmele v Evropě.
     tedy zemědělskou komoditou, jež nese botanický   Tato tradice je založena na výjimečné kvalitě nejvíce
     název chmel otáčivý (lat. Humulus lupulus L.), a které  vyhledávaného žateckého chmele, mezinárodně
     je základem vaření piva po celém světě. Tato kulturní  uznávané komodity, chráněné úředními akty od doby
     krajina podává výmluvné svědectví o  pokračující  osvícenských reforem v rakouské monarchii. Výsledkem
     více než 700 let trvající tradici produkce soustředěné  inovací v  produkci chmele a  rostoucím ochodu
     kolem nejjemnějšího aromatického žateckého chmele.  s  celosvětově vyhledávanou komoditou, na kterém se
     Tato místní odrůda se zrodila kombinací mimořádně  podílela a  vzájemně jej ovlivňovala česká, německá
     vhodných klimatických a  přírodních podmínek,   a  židovská komunita, se město Žatec stalo světově
     s  dovednostmi a  znalostmi jeho zpracovatelů   uznávaným centrem chmele, především v 19. století.
     předávaných po staletí z  generace na generaci
     a udržující přední postavení chmele v oblasti dodnes.  Množství specifických zkušeností a znalostí předávaných
     To utvářelo specifickou organicky se vyvíjející krajinu  po generace ohledně organizace práce s chmelem bylo
     i její stavební chmelařské dědictví a pomohlo v tomto  po staletí rozvíjeno v  propracovaný a  dodnes funkční
     regionu udržet přední postavení žateckého chmele až  společensko-ekonomický a  technický systém. Precizní
     do současnosti.                  šlechtění chmelových odrůd vedlo v  samostatný,
                               v místě rozvíjený vědecký obor, který využívá chmelnic
     Nominovaný statek se nachází na severozápadě České  v  rámci statku pro základní výzkum. Jeho výsledkem
     republiky, v Žatecké kotlině a je tvořen dvěma přirozeně  jsou dnes světově uznávané klony odrůdy Žateckého
     se doplňujícími částmi, společně demonstrujícími  poloraného červeňáku.
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20