Page 12 - CZ_UNESCO_Zatec_2021_Nominace
P. 12

Analytický souhrn


       SMLUVNÍ STÁT                    Popis hranic je připraven pro každou komponentu
       Česká republika                  samostatně:
       STÁT, OKRES NEBO REGION
       Ústecký kraj                    Hranice komponenty 01
                                Popis hranice KPZ nad polohopisem základní topografické
       NÁZEV STATKU                    mapy 1 : 10 000 a  nad turistickou mapou (bez použití
       Žatec a krajina žateckého chmele          parcelních čísel, které jsou uvedeny v  mapových

                                podkladech kapitoly 1.e).
       GEOGRAFICKÉ SOUŘADNICE S URČENÍM NA SEKUNDY
                                Venkovská komponenta začíná u  železniční zastávky
       Analytický souhrn                 Trnovany v k.ú. Bezděkov u Žatce. Jde severovýchodním
       Žatecká chmelařská krajina             směrem, čímž navazuje na hranici k.ú. Trnovany u Žatce,
       (Venkovská komponenta)               po hranici katastru pokračuje až k řece Ohři. Zde hranice
       50°19'13"N                     komponenty přechází řeku, čímž vchází do k.ú. Zálužice
   Analytický souhrn Komponenta 02             břehu řeky Ohře, cca 250 m před silničním mostem přes
       13°37'12"E
                                nad Ohří, východním směrem vede volně podél levého
                                Ohři se hranice odklání od toku řeky a severovýchodním
       Žatec
                                směrem vede kolem zahrady u  čp. 13, přechází silnici
       (Městská komponenta)
                                III/22535 a  přes pole pokračuje směrem k  Zálužicím.
       50°19'36"N
                                U polní cesty před Zálužicemi se stáčí severovýchodním
       13°32'45"E
                                po které severním směrem pokračuje až na hranici
       SLOVNÍ POPIS HRANICE NOMINOVANÉHO STATKU:
                                k.ú. Rybňany, krátce jde po této hranici, a polní cestou
       Kulturní krajina navržená k zápisu na Seznam světového  a  severním směrem, a  pokračuje až na polní cestu,
       dědictví je sériovou nominací složenou ze dvou vzájemně  pokračuje až k meandru řeky Ohře. Volně kopíruje levý
  12    se doplňujících komponent dokládajících vliv chmele na  břeh řeky východním směrem, přechází tok, čímž se
       prostředí v  historických, technologických a  vědeckých  dostává do k.ú. Hradiště nad Ohří a u obce Hradiště se
       souvislostech. Obě komponenty  se  nacházejí lomí k jihu a jde podél remízku a podél potůčku, přechází
       v  geografické blízkosti a  náleží k  správnímu území  cíp k.ú. Strkovice a pokračuje po hranici k.ú.Stekník.
       Města Žatec. Historické propojení mezi komponentami
       zajišťuje řeka Ohře a  dopravní silniční a  železniční  V  blízkosti styku hranic k.ú. Stekník, Strakonice
       trasy. Celý statek pokrývá území pod evropskou   a  Drahomyšl se hranice komponenty lomí k  západu
       značkou Chráněné označení původu Žateckého chmele  a po remízcích vede západním směrem až k hranici k.ú.
       s  množstvím chmelnic nacházejících se ve velkém  Stekník, po které krátce vede, polní cestou směřující
       rozsahu v nominovaném statku a dalšími chmelnicemi  k jihu se dostává na silnici II/225. Chvíli podél této silnice
       i v nárazníkové zóně.               na Trnovany pokračuje západním směrem, u  Liběšické
                                rokle se lomí k jihu a obchází ji až k jejímu jižnímu cípu,
       Nominovaný statek má vhodnou velikost k  ilustraci  kde se pak hranice komponenty lomí opět k  západu,
       zásadních hmotných a nehmotných aspektů chmelařské  přechází Liběšický potok a vchází tak do k.ú. Dobříčany.
       kultury znázorňujících navrženou výjimečnou světovou
       hodnotu statku. Hranice jsou vymezeny tak, aby statek  Západním směrem pokračuje po cestě k obci Dobříčany,
       zahrnoval všechny prvky, které výrazně ilustrují tradici  přičemž obec ze severu obchází, krátce se lomí po liniové
       pěstování, zpracování a obchodu s chmelem.     parcele na sever a pak opět k západu až na hranici k.ú.
                                Trnovany u  Žatce, po které pokračuje až k  železniční
       Žatecká chmelařská krajina (komponenta 01) obsahuje  trati. Zde se hranice komponenty lomí k severu a podél
       nejcennější a  nejúrodnější chmelnice, na kterých je  železniční trati vede až do Trnovan, přechází silnici II/225,
       chmel po staletí pěstován a  je na nich dlouhodobě  po hranici k.ů. Trnovany u Žatce obchází vesnici Trnovany
       uplatňován šlechtitelský výzkum, dále historická sídla  u  Žatce, v  k.ú. Bezděkov u  Žatce kopíruje železniční
       a  objekty spojené se zpracováním sklizeného chmele.  trať až k zastávce, kde se hranice komponenty Žatecká
       Tuto krajinnou venkovskou komponentu doplňuje území  chmelařská krajina uzavírá.
       historického jádra města Žatec a  jeho historického
       předměstí (Pražské předměstí), které jsou významné  Hranice komponenty 02
       množstvím technických památek, sloužících ke    Tato komponenta leží jižně od řeky Ohře. V severní části
       zpracování a skladování chmele, tato komponenta nese  hranice komponenty odpovídá rozsahu středověkého
       název Žatec (komponenta 02).            města a  plynule navazuje na východní a  jižní straně
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17