Page 13 - CZ_UNESCO_Zatec_2021_Nominace
P. 13

území historického Pražského předměstí, od kterého se  liniích zjevných v  krajině (komunikace, terénní zlomy,
     hranice komponenty vrací zpět k severní části.   potoky) nebo je jedinečně určena hranicemi katastrálních
                               a  administrativních území. Zároveň jsou v  maximální
     Hranice začíná na severu v  ulici Příkré, p. p. č. 6800/1  míře využity dlouhodobě stabilní hranice dotčených
     a  vede východně ve směru hodinových ručiček osou  katastrálních území a  samosprávných obcí, v  případě
     ulic Příkré a Nákladní, p. p. č. 6810/1, přetíná Kruhové  potřeby sleduje hranice i  přesné hranice jednotlivých
     náměstí, p. p. č. 6775/1 a dále vede osou ulice U odborů,  pozemků, jak jsou zaznamenány v katastru nemovitostí;
     p. p. č. 6781/3 a  6781/1, láme se k  jihu po ose ulice  to vše s cílem, aby ochranné funkce a související výkon
     Fűgnerovy, p. p. č. 6781/1, láme se k východu a vede po  státní správy byl v území nárazníkové zóny jednoznačný
     ose ulice Tyršovy, p. p. č. 6777/1 jihovýchodním směrem. a co nejsrozumitelnější.

     Pak mění směr k západu a vede osou ulice Pražské, p. p.  V  plném rozsahu zahrnuje nárazníková zóna hlavní
     č. 6960/1, dále osou Komenského aleje, p. p. č. 6960/2 až  spojující silnici mezi oběma komponentami, stejně
     k ulici Masarykově, p. p. č. 6787/1. Zde se hranice stáčí  jako linii řeky Ohře a z mladších liniových jevů v území
     k  severu na jihozápadní roh p. p. č. 505/1 a  pokračuje  i  příslušné úseky dvou místních železnic, jejichž role
     směrem západním po jižní hranici st. p. č. 505/1, p. p. č.  v rozvoji zpracování a obchodování s chmelem je rovněž
     221, 220/1, st. p. č. 508, 510/2, 1133/2, p. p. č. 233/4, 233/3,  významná. V neposlední řadě nárazníková zóna obsahuje
     st. p. č. 511, p. p. č. 6789, 6730/13, 6730/16, st. p. č. 974,  některé významově související kontextové stavební celky
     975 a p. p. č. 6730/14. Na západním rohu tohoto pozemku  doplňující celý příběh zdejšího pěstování a  šlechtění
     se hranice láme východním směrem a  pokračuje po  a zpracování chmele, jimiž je areál Chmelařského institutu
     severních stranách p. p. č. 6730/15, st. p. č. 1577/2, opět  (výzkumný a šlechtitelský subjekt) při západním okraji,
     p. p. č. 6730/15, 6730/12, st. p. č. 3129, p. p. č. 6730/6, st.  dále novodobý moderní zpracovatelský areál podniku
     p. č. 973, p. p. č. 6730/4, 6731/1 a 6731/10. Zde se hranice  Chmelařství, Družstvo Žatec, severně od komponenty
     stáčí k jihovýchodu po hranicích p. p. č. 6731/9 a 6731/3,  02 při železničním uzlu, a  také v  minulosti významný,
     opisuje severní a východní stranu p. p. č. 246/1 a kolmo  ale dnes již nefunkční exportní pivovar Dreher. Území
     překračuje ulici Pod známkovnou, p. p. č. 6798 směrem  nárazníkové zóny zároveň zahrnuje další produkční
     k severozápadnímu rohu p. p. č. 246/5. Dál hranice statku  chmelnice (například severně od komponenty 02
     pokračuje východním směrem po severních stranách p.  nebo v  území podél řeky Ohře), které nejsou sice tak
     p. č. 246/5, st. p. č. 1977/1, p. p. č. 252/4, st. p. č. 533/3,  koncentrované jako v  komponentě 01, ale dotvářejí
     p. p. č. 252/2 a st. p. č. 539. Zde se stáčí k severu a kolmo  celkový obraz nominované kulturní krajiny a  budou  13
     překračuje ulici Chmelařskou, p. p. č. 6794/1 směrem na  tvořit i  vítané širší zázemí statku pro rozvolnění cílů
     jihozápadní roh p. p. č. 909, kterou obchází ze západu  potenciálních návštěvníků území, kteří budou chtít
     a severu.                     specifika pěstování chmele sledovat v širším kontextu.


     Pokračuje směrem k  východu po severní hranici p. p.  Velký rozsah a  charakter nárazníkové zóny tak může
     č. 909, st. p. č. 549, 550/1, 552/3 a  552/1 k  místu, kde  zajistit do budoucna sledování a  koordinovaný rozvoj
     severním směrem překračuje komunikaci p. č. 6794/1  dalších prezentačních aktivit souvisejících s hodnotami
     a po západní straně st. p. č. 554 a p. p. č. 6753 směřuje  statku a  rozvíjení návštěvnické infrastruktury mimo
     do ulice Příkré, kde se stáčí na sever a  podél hranice  vlastní statek.
     středověkých hradeb přijde okolo areálu žateckého
     pivovaru do svého výchozího bodu.         MAPA A4 NOMINOVANÉHO STATKU
                               Následující mapa nabízí přehled umístění komponent.
     Společná nárazníková zóna obou komponent      Detailní mapy jsou součástí kapitoly 1.e.
     Pro obě komponenty byla definována společná
     nárazníková zóna, která byla vymezena tak, aby
     vytvořila přiměřený prostor pro zvýšenou kontrolu
     aktivit v okolí nominovaného statku. Tímto propojením
     bude posílena vnitřní funkční integrita statku i  obecné
     povědomí o  historických a  prostorových souvislostech
     obou komponent. Společná nárazníková zóna chrání
     hodnoty nominovaného statku díky jednotlivým právním
     předpisům platným na jejím území, a  zajišťuje i  jeho
     vizuální integritu.


     Rozsah nárazníkové zóny je založen na racionální
     kombinaci přírodních terénních daností v  území
     a funkčním využitím území, jež s nominovanou krajinou
     úzce souvisí. Hranice nárazníkové zóny je vedena
     v maximální možné míře po existujících jednoznačných
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18