Oddělovač

Struktura sídel

Atribut - Struktura sídel

Urbanistické a krajinné prostředí sídla a vesnice v rámci nominovaného statku Žatec a krajina žateckého chmele je tak zcela rozdílné, stejně tak je rozdílná i jejich tradiční stavební kultura. Přesto však vesnické i městské chmelařské stavby vykazují některé společné a specifické znaky. Typická je zejména jejich střešní krajina, ve které se uplatňují střechy s nízkými štíty a rozměrnými manipulačními otvory pro dopravu chmele do podkroví a střechy s řadami tvarově specifických provětrávacích vikýřů.

Struktura obchodu, v níž hráli významnou roli velcí obchodníci, schopní – na rozdíl od venkovských producentů – dopravit chmel prakticky do celého světa, by pak nebyla možná bez administrativního a skladového zázemí, které jim poskytovalo město Žatec.

Následné zpracování usušeného chmele v městském prostředí proto ovlivnilo vzhled a strukturu města v důsledku utváření čtvrtí a objektů, které byly provázány s na sebe navazujícími procesy zpracování chmele (sušení, síření, balení, certifikace, obchod i transport). Tyto v zásadě utilitární chmelařské stavby se ovšem v duchu dobových požadavků musely do města a jeho struktury začlenit tak, aby jej vizuálně nepoškodily. To se odrazilo zejména v podobě jejich uličních průčelí, která svým architektonickým ztvárněním ve většině případů imitují městské domy. To vše dohromady dává městu velmi specifickou atmosféru.

Západní část Pražského předměstí se stavbami pro zpracování chmele.
Západní část Pražského předměstí s charakteristickými chmelařskými stavbami dokládajícími stavební rozvoj (pohled z Chmelového majáku).
Náměstí Svobody s radnicí a částí historického jádra města, letecký snímek od severovýchodu.
Letecký pohled na vesnici Stekník a chmelnice.
Historické sklady a balírny chmele kolem Nerudova náměstí v Žatci.
Letecký pohled na vesnici Stekník a chmelnice.